DATASKYDDSMEDDELANDE

Information till deltagarna om användning av personuppgifter i forskningsprojektet Mobile EU Electorates and democratic participation (MOBILEU)

EU:s dataskyddsförordning
artiklarna 12–14
Framställningsdag: 26.1.2023

I forskningen i MOBILEU används forskningsmaterial med personuppgifter. I denna beskrivning hittar du information de personuppgifter som behandlas, varifrån de insamlats och hur de används i forskningen. I slutet av denna beskrivning finner du information om de registerförda personernas rättigheter.

Deltagande i forskningen och överlämnande av personuppgifter är frivilligt. Det finns inga negativa konsekvenser för dig om du väljer att inte delta eller avbryter ditt deltagande i forskningen.

Registeransvariga

Helsingfors universitet
PB 3 (Fabiansgatan 33), 00014 Helsingfors universitet

Kontaktperson och ansvarig forskare

Kontaktperson:

Namn: Josefina Sipinen
Fakultet: Valtiotieteellinen tiedekunta
Adress: Unionsgatan 33 (PB 42), 00014 Helsingfors universitet
E-post: [email protected]

Ansvarig forskare:

Namn: Åsa von Schoultz
Adress: Unionsgatan 33 (PB 42), 00014 Helsingfors universitet
Telefon: +358 50 303 5686, +358 29 412 4822
E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Helsingfors universitets dataskyddsombud kan kontakta på e-postadressen [email protected].

Beskrivning av forskningsprojektet och ändamålet med behandling av personuppgifter

MOBILEU-projektet underösker finländska, polska, irländska, belgiska och portugisiska medborgares åsikter om utlandsmedborgares rättigheter att rösta i parlamentsval. De här fem länderna skiljer sig åt vad gäller hur omfattande politiska rättigheter de erbjuder sina medborgare som är fast bosatta i utlandet.

I projektet riktas en enkät till medborgare som är bosatta i länderna i fråga och enkät till utllandsmedborgarna från ifrågavarande fem länder. Detta möjliggör jämförelser av åsikter om utlandsmedborgares rösträtt både mellan medborgare från olika länder, men även mellan dem som är bosatta i landet och dem som är bosatta utomlands. Dessutom undersöks i projektet bland annat hur längden på utlandsvistelsen och åldern vid utflyttningstidpunkten påverkar åsikter om rösträtt i ursprungslandets parlamentsval.

Projektet genomförs som ett samarbete mellan flera universitet (Helsingfors universitet, University College Cork, University of Liège) och finansieras av den Europeiska Unionen. Projektet leds av professor i allmän statslära Åsa von Schoultz vid Helsingfors universitet. Helsingfors universitet ansvarar för insamling och förvaring av enkätdata.

Undersökningens respondenter rekryteras genom reklam på olika social media-plattformar och med hjälp av forskningsprojektets intressentgrupp.

Forskningens resultat publiceras i form av statistik och enskilda respondenters svar kan inte urskiljas bland dessa resultat. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Mer information om projektet hittar ni på projektets hemsida (www.mobileuproject.com).

Uppgifter som ingår i forskningsmaterialet

Respondenterna presenteras med frågor om deras åsikter om rösträtt för medborgare som är fast bosatta utomlands. Dessutom ställs frågor om deras förhållande till politik (t.ex. politiskt intresse, förtroende till det politiska systemet) och om deras deltagande i val. Respondenterna ombeds även ge följande bakgrundsinformation om sig själva: ålder, kön, utbildning, nationalitet, modersmål, samt det egna och föräldrarnas födelseland. De respondenter som är fast bosatta utomlands ombeds också besvara frågor om deras nuvarande bosättningsland, längden på sin utlandsvistelse och orsaken till att de flyttade utomlands.

Öppna svar omklassificeras eller raderas innan de används i statistiska analyser. På detta sätt minimeras risken att de som genomför analysen skall kunna identifiera enskilda respondenter.

Källor som personuppgifter samlas in från

Alla uppgifter samlas av respondenterna.

Känsliga personuppgifter

Vissa uppgifter som samlas in kan klassas som känsliga personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR):

  • Politiska åsikter

Behandlingen av känsliga personuppgifter (t.ex. politisk åskådning, filosofisk eller religiös övertygelse, eller uppgifter relaterade till hälsotillstånd) för forskningssyfte beskrivs i EU:s dataskyddsförordning § 9 punkt 2j och Finlands dataskyddslag § 6 punkt 7.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är uppgift av allmänt intresse: vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring, vilket fastställs i artikel 6 punkt 1 i EU:s dataskyddsförordning.

Uppgifternas mottagare

Forskningsmaterialet hanteras av de forskare som arbetar inom MobilEU-projektet på Helsingfors universitet. Forskningsmaterialet överlämnas till projektmedlemmar från projektets samarbetsuniversitet (University College Cork ja University of Liège) i ett format där alla direkta identikationsuppgifter avlägsnats och indirekta identifikationsuppgifter omklassificerats för att undvika möjligheten för forskarna att idnetifiera enskilda respondeter.

Automatiskt beslutsfattande

I forskningen utnyttjas inte automatiskt beslutsfattande på ett sätt som skulle ha en signifikant inverkan på respondenterna.

Utlämnande av data och överföring av data utanför EU- eller EES området

Insamlade data flyttas eller överförs inte utanför EU- eller EES området.

Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som ingår i forskningsamterialet behandlas och förvaras så att endast de personer som är behöriga kommer åt att granska uppgifterna.

I informationssystemen skyddas uppgifterna på följande sätt:

  • användarnamn och lösenord
  • tvåstegsverifiering

Behandling av direkta identifikationsuppgifter:

  • Registerinnehavaren samlar in personuppgifter utan direkta identifikationsuppgifter. Enskilda personer kan således inte identifieras på basis av de uppgifter som insamlats, förutsatt att respondenten i de öppna svaren inte själv meddelat uppgifter som möjliggör identifikation, t.ex. ovanliga yrkes eller tjänstebeteckningar, eller sitt eget eller någon närståendes namn. Om respondenter ger dylik information avlägsnas de från datamaterialet.
Hantering av persondata efter att forskningsprojektet har avslutats

Forskningsmaterialet förvaras enligt dataskyddsförordningen utan direkta identifikationsuppgifter efter projektets slut, både för att resultatens tillförlitlighet skall kunna bekräftas och för att möjliggöra vidare vetenskaplig forskning.

Forskningsmaterialet erbjuds för permanent arkivering utan identifikationsuppgifter till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (fsd.fi) som i sin tur utvärderar forskarnas klassificering av indirekta identifikationsuppgifter innan materialet arkiveras. Dataarkivet överlåter det anonymiserade materialet till registrerade användare för forskning, undervisning och studier.

Forskningsmaterialets förvaring bygger på dataskyddsförordningens 5 artikel punkt 1 (b och e). Vid ny forskningsanvänding av forskningsmaterialet får de registrerarde en ny dataskyddsbeskrivning, förutom i de fall då den registeransvariga inte längre kan identifiera de som registrerats ur forskningsmaterialet. Meddelande om ny forskning ges inte heller till de registrerade då leveransen av uppgifterna är omöjlig eller orimligt besvärlig, eller om leveransen av uppgifterna storligen skulle försvåra ändamålet med forskningen (dataskyddsförordningen 14 artikel punkt 5).

Vilka rättigheter har en person som ingår i registret och undantag till rättigheterna

Kontaktpersonen i frågor om den registrerades rättigheter är den person som anges i punkt 1 i detta meddelande.

Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt
• att få tillgång till sina egna uppgifter
• att få sina egna uppgifter rättade
• att få sina egna uppgifter raderade och att bli bortglömd
• att begränsa behandlingen av sina egna uppgifter
• till dataportabilitet från en personuppgiftsansvarige till en annan
• att göra invändningar mot behandlingen av uppgifterna
• att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

Den registrerade kan dock inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Exempelvis grunden för behandlingen av personuppgifter inverkar på situationen.

Detaljerad information om den registrerades rättigheter i olika situationer finns på dataombudsmannens webbplats:
https://tietosuoja.fi/sv/vilka-rattigheter-har-den-registrerade-i- olika-situationer

Tillämpning av rättigheterna
Om behandlingen av personuppgifter i forskningsstudien inte kräver att den registrerade identifieras och om den personuppgiftsansvarige inte är i stånd att identifiera den registrerade, ska rätten att kontrollera uppgifterna, rätten till rättelse, rätten till radering, rätten till begränsning av behandling, anmälningsskyldigheten eller rätten till dataportabilitet inte tillämpas, om inte den registrerade tillhandahåller ytterligare information som gör identifikation möjlig (artikel 11 i dataskyddsförordningen).

Undantag från rättigheterna
Dataskyddsförordningen och Finlands dataskyddslag möjliggör undantag från vissa av de registrerades rättigheter när personuppgifter behandlas i samband med vetenskaplig forskning och utövandet av rättigheterna skulle göra det omöjligt eller avsevärt försvåra uppfyllandet av ändamålen med behandlingen.
Behovet att göra undantag från den registrerades rättigheter bedöms alltid från fall till fall.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till dataombudsmannens byrå om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: [email protected]