Tietosuojailmoitus

Mobile EU electorates and democratic participation (MOBILEU)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

12–14 artiklat

Laatimispäivä: 26.1.2023

MOBILEU-tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen.

Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto, Suomi

Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Josefina Sipinen
Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta
Osoite: Unioninkatu 33 (PL 42), 00014 Helsingin yliopisto
Sähköpostiosoite: [email protected]

Vastuullinen tutkija:

Nimi: Åsa von Schoultz
Osoite: Unioninkatu 33 (PL 42), 00014 Helsingin yliopisto
Puhelinnumero: +358 50 303 5686, +358 29 412 4822
Sähköpostiosoite: [email protected]

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saa yhteyden sähköpostiosoitteesta [email protected].

Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

MOBILEU-hanke tutkii Suomen, Puolan, Irlannin, Belgian ja Portugalin kansalaisten näkemyksiä maiden ulkomailla asuvien kansalaisten äänioikeudesta parlamenttivaaleissa. Nämä viisi maata eroavat toisistaan sen suhteen, kuinka laajat poliittiset oikeudet ne takaavat pysyvästi ulkomailla asuville kansalaisilleen.

Hankkeessa kerätään kysely kussakin viidessä maassa pysyvästi asuville kansalaisille sekä maiden ulkopuolella asuville kansalaisille. Tämä mahdollistaa parlamenttivaalien äänioikeutta koskevien näkemysten vertailun eri maiden kansalaisten välillä ja erikseen kussakin maassa pysyvästi asuvien kansalaisten ja maan ulkopuolella asuvien kansalaisten välillä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten esimerkiksi ulkomailla asumisen kesto ja ikä maastamuuton hetkellä heijastuvat ulkomailla asuvien kansalaisten näkemyksiin äänioikeudesta oman maan parlamenttivaaleissa.

Hanke toteutetaan usean yliopiston yhteistyönä (Helsingin yliopisto, University College Cork, University of Liège), ja sitä rahoittaa Euroopan Unioni. Hanketta johtaa valtio-opin professori Åsa von Schoultz Helsingin yliopistosta. Helsingin yliopisto vastaa kyselyaineistojen keruusta ja säilytyksestä.

Tutkimuksen osallistujat rekrytoidaan mainostamalla kyselyä sosiaalisen median alustoilla ja tutkimushankkeen sidosryhmien välityksellä.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastomuotoisina, eikä niistä voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tulokset julkaistaan akateemisissa tutkimusjulkaisuissa. Lisätietoja hankkeesta on saatavilla hankkeen kotisivuilta (www.mobileuproject.com).

Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

Vastaajille esitetään kysymyksiä heidän näkemyksistään ulkomailla pysyvästi asuvien kansalaisten äänioikeudesta parlamenttivaaleissa. Lisäksi vastaajilta kysytään heidän suhteestaan politiikkaan (esim. kiinnostus politiikka kohtaan, luottamus poliittiseen järjestelmään) sekä äänestämisestä vaaleissa. Vastaajia pyydetään myös kertomaan itsestään seuraavat taustatiedot: ikä, sukupuoli, koulutus, kansalaisuus, äidinkieli sekä oma ja vanhempien syntymämaa. Ulkomailla pysyvästi asuvilta vastaajilta tiedustellaan myös heidän nykyistä asuinmaataan, asumisen kestoa ulkomailla, sekä maasta muuton syytä.

Ennen tilastollisia analyyseja tutkimusaineistosta luokitellaan uudelleen tai poistetaan avomuuttujat. Näin minimoidaan riski siitä, että analyysien tekijöiden olisi olisi mahdollista tunnistaa aineistosta yksittäisiä vastaajia.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tiedot kerätään vastaajilta.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja):

  • Poliittiset mielipiteet

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohtaan (käsittely on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan (tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä tutkimusta varten tehtävään tietojen käsittelyyn).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

  • Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi.
Tietojen vastaanottajat

Tutkimusianeistoa käsittelevät Helsingin yliopiston MOBILEU-hankkeessa työskentelevät tutkijat. Tutkimusaineisto luovutetaan hankkeen yhteistyöyliopistoissa (University College Cork ja University of Liège) työskenteleville tutkimusryhmän jäsenille siten, että kaikki suorat tunnistetiedot on poistettu ja osa epäsuorista tunnistetiedoista on luokiteltu uudelleen.

Automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin.

Tietojen siirto tai luovuttaminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja.

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla:

  • käyttäjätunnus ja salasana
  • kaksivaiheinen tunnistautuminen

Suorien tunnistetietojen käsittely:

  • Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja. Yksittäistä henkilöä ei voi suoraan tunnistaa aineistosta saatujen tietojen perusteella, mikäli hän ei ole antanut avomuuttujissa suoria tunnisteita, kuten harvinaista ammatti-, tehtävä- tai virkanimikettään tai omaa nimeään. Mikäli vastaajat antavat tällaisia tietoja, ne poistetaan aineistosta.
Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa

Aineistosta poistetaan kaikki suorat tunnistetiedot heti aineistonkeruun päätyttyä keväällä 2023. Myös epäsuorat tunnistetietdot (kuten asuinmaa, äidinkieli, syntymävuosi) luokitellaan uudelleen siten, ettei yksittäisiä vastaajia voi tunnistaa aineistosta.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto säilytetään sekä tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioimista varten että myöhempää tieteellistä tutkimusta varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti ilman suoria tunnistetietoja.

Tutkimusaineisto tarjotaan arkistoitavaksi ilman suoria henkilötietoja pysyvästi Tietoarkistoon (www.fsd.fi), joka arvioi tutkijoiden suorittaman epäsuorien henkilötietojen uudelleen luokittelun ennen aineiston arkistoimista. Tietoarkisto luovuttaa anonymsoitua aineistoa rekisteröityneille asiakkailleen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

Oikeuksien soveltuminen
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla).

Oikeuksista poikkeaminen
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi