POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mobilni wyborcy w UE i demokratyczna partycypacja (MOBILEU)

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych

Art. 12–4

26.01.2023

Badanie realizowane w projekcie MOBILEU przetwarza dane osobowe. Celem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności jest informacja o przetwarzanych danych osobowych, jakie dane osobowe są gromadzone i jak są wykorzystywane w badaniach. Na końcu znajduje się więcej szczegółów na temat praw, jakie mają osoby biorące udział w badaniu.

Udział w badaniu i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udział w badanu można przerwać w każdej chwili bez żadnych konsekwencji.

Administrator danych osobowych

University of Helsinki

P.O.Box 3

00014 Helsingin yliopisto, Finland

Osoby kontaktowe

Osobami kontaktowymi są:

Josefina Sipinen, Postdoctoral Research Fellow, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, [email protected]

Åsa von Schoultz, Professor (Political Science), Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, [email protected], tel. +358 50 303 5686, +358 29 412 4822

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się drogą mailową:: [email protected]

Opis projektu badawczego i cel przetwarzania danych osobowych

Celem projektu MOBILEU jest badanie postaw wobec praw wyborczych obywateli Belgii, Finlandii, Irlandii, Polski i Portugalii mieszkających poza granicami kraju w wyborach parlamentarnych w kraju pochodzenia. Te pięć krajów różni się stopniem, w jakim przyznają prawa polityczne swoim obywatelom mieszkającym na stałe za granicą.

W ramach projektu gromadzone są dane ankietowe wśród obywateli tych pięciu krajów będących rezydentami i nierezydentami kraju pochodzenia. Umożliwia to porównanie poglądów na temat prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych między obywatelami różnych krajów i oddzielnie między obywatelami mieszkającymi na stałe w danym kraju a obywatelami mieszkającymi poza jego granicami. Ponadto w ramach projektu badanie będzie dotyczyło, w jaki sposób na przykład czas pobytu za granicą i wiek w momencie emigracji znajdują odzwierciedlenie w poglądach obywateli mieszkających za granicą na temat prawa do głosowania w wyborach parlamentarnych w kraju pochodzenia.

MOBILEU to wspólny projekt badawczy prowadzony przez Uniwersytet Helsiński z partnerami z University College Cork (Irlandia) i University of Liège (Belgia). Uniwersytet Helsiński jest odpowiedzialny za badanie ankietowe.

Uczestnicy badania są rekrutowani poprzez reklamowanie ankiety na platformach społecznościowych oraz za pośrednictwem instytucji prowadzących projekt.

Wszystkie wyniki badania zostaną przedstawione w tabelach i wykresach statystycznych, a zatem poszczególne odpowiedzi nie będą możliwe do zidentyfikowania. Wyniki zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

Więcej informacji o projekcie:  www.mobileuproject.com.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Respondentom zadawane są pytania o ich poglądy na temat zakresu praw wyborczych obywateli stale mieszkających za granicą w wyborach parlamentarnych. Ponadto respondenci są pytani o poglądy na politykę (np. zainteresowanie polityką, zaufanie do systemu politycznego) oraz o głosowanie w wyborach. Respondenci proszeni są również o podanie następujących informacji ogólnych: wiek, płeć, poziom wykształcenia, obywatelstwo, język ojczysty, kraj urodzenia własny i rodziców, aktualny kraj zamieszkania, czas pobytu za granicą oraz powód emigracji.

Przed analizą danych naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego przekodują i/lub usuną wszystkie informacje, które umożliwiają identyfikację poszczególnych respondentów.

Źródła danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane od respondentów.

Dane wrażliwe

Przetwarzanie obejmuje następujące informacje, które są uważane za dane szczególnej kategorii w świetle rozporządzenia o ochronie danych:

  • Poglądy polityczne

Przetwarzanie danych tej szczególnej kategorii jest niezbędne do badań naukowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są cele badań naukowych.

Strony zaangażowane w przetwarzanie i ich obowiązki

Dane będą gromadzone i przetwarzane przez naukowców pracujących w projekcie MOBILEU na Uniwersytecie Helsińskim. Zebrany materiał badawczy zostanie przekazany członkom zespołu badawczego pracującego na uczelniach partnerskich projektu (University College Cork i University of Liège) w taki sposób, aby wszystkie bezpośrednie identyfikatory zostały usunięte, a niektóre pośrednie informacje identyfikujące (takie jak rok urodzenia) zostały przekodowane, tak aby nie można było zidentyfikować poszczególnych respondentów na podstawie danych.

Czy ujawniamy dane osobowe stronom trzecim?

Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i profilowanie

Nie będzie podejmowane żadne zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do krajów spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Dane nie będą przekazywane poza UE/EOG.

Zasady ochrony danych

Dane osobowe są przechowywane w chronionym folderze na serwerze Uniwersytetu Helsińskiego, a dostęp do pliku mają tylko naukowcy pracujący w projekcie MOBILEU na Uniwersytecie Helsińskim. Dostęp do pliku wymaga autoryzowanej nazwy użytkownika, hasła i uwierzytelniania dwuetapowego.

Indywidualnych respondentów nie można bezpośrednio zidentyfikować na podstawie danych z badania, chyba że w otwartych pozycjach podano bezpośrednie identyfikatory, takie jak rzadki tytuł zawodowy lub własne nazwisko. Jeśli respondenci podają takie informacje, zostaną one usunięte natychmiast po zakończeniu gromadzenia danych.

Materiał badawczy zostanie przekazany członkom zespołu badawczego pracującego na uczelniach partnerskich projektu (University College Cork i University of Liège) w taki sposób, aby wszystkie bezpośrednie identyfikatory zostały usunięte, a niektóre pośrednie informacje identyfikujące (takie jak rok urodzenia) zostały przekodowane, aby nie można było zidentyfikować poszczególnych respondentów na podstawie danych.

Jakdługo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe?

Wszystkie bezpośrednie identyfikatory i niektóre identyfikatory pośrednie zostaną usunięte/przekodowane zaraz po zakończeniu gromadzenia danych (wiosna 2023), aby zapobiec identyfikacji poszczególnych respondentów na podstawie zebranych danych.

Przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu badania

Dane są przechowywane zarówno w celu oceny wiarygodności wyników badania, jak i w celu późniejszych badań naukowych zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Dane badawcze są przekazane do trwałej archiwizacji bez danych osobowych w fińskim Archiwum Danych Nauk Społecznych (www.fsd.fi). Archiwum może przekazać dane do ponownego wykorzystania zarejestrowanym klientom w celach badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych.

Jakie prawa ma uczestnik badania?

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących praw uczestnika są podane w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia.

Prawo do wycofania zgody
Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika badania, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu
Uczestnik badania ma prawo wiedzieć, czy przetwarzane są jego dane osobowe i jakie dane są przetwarzane. Ma on również prawo zażądać dostępu do tych danych.

Prawo do sprostowania
Uczestnik badania ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą. Ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym

Uczestnik badania ma prawo zażądać usunięcia swoich danych z systemów przechowywania danych. Dane zostaną usunięte w następujących przypadkach:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób,
b) wycofana jest zgoda, na której opierało się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej ich dalszego przetwarzania,
c) uczestnik badania sprzeciwia się przetwarzaniu danych i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Uczestnik badania nie ma prawa do usunięcia danych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne:
a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania danych,
b) do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
c) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub do celów statystycznych, jeżeli usunięcie może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania,
d) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Uczestnik badania ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Oznacza to, że dane są przechowywane, ale nie przetwarzane w żaden inny sposób.

Uczestnik badania ma takie prawo, gdy:

a) dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez uczestnika badania, wtedy przetwarzanie zostanie ograniczone do czasu zweryfikowania dokładności danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) dane do celów przetwarzania nie są już potrzebne, ale uczestnik badania potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,
d) uczestnik badania sprzeciwił się przetwarzaniu opartemu na uzasadnionym interesie, wówczas przetwarzanie danych zostanie ograniczone na czas sprawdzenia, czy prawnie uzasadniona podstawa po stronie administratora jest nadrzędna wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Uczestnik badania zawsze może skontaktować się z organizatorami badania, jeśli ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Ma także prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Biuro Rzecznika Ochrony Danych
Adres dla odwiedzających: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, Finlandia
Adres pocztowy: PL 800, 00521 Helsinki, Finland
Telefon: +358 29 56 66700
e-mail: [email protected]